Obchodné podmienky / NA PREDAJ / Viera Černáková

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY WWW

 

Základné  ustanovenia

 

uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Mgr. Viera Černáková  Slovenská Republika, DIČ: 1024411564 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:
 E-mail: v.cernakovaart@gmail.com.
 Tel:  +421 905 927 265; +421 908 544 035 

 

Predávajúci nie je platcom DPH a všetky uvedené ceny v internetovom obchode www.cernakovaart.sk sú konečné.

 

Objednávať je možné:

 

- on-line priamo na našej stránke označením produktu -  kliknutím na košík – kúpiť

 

 - SMS  : +421 905 92 72 65 

 

 - telefonicky : +421 905 927 265; +421 908 544 035

 

- individuálnym  emailom : v.cernakovaart@gmail.com  

 

Dodacia lehota

 

Zásielky odosielam službami slov. pošty, ak nie je uvedené alebo vyžiadané zákazníkom inak.
Kupujúci je povinný uhradiť plnú cenu objednaného produktu. Predajca nie je zodpovedný za prípadné omeškanie zásielky spôsobené poštou.

 

Objednávka

 

Všetky objednávky sú záväzné pre obe strany. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že čítal a súhlasí s podmienkami obchodu a reklamačným poriadkom. Predajca potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu. Predajca si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý nedostal alebo nezaplatil za tovar v minulosti.

 

Slovenská pošta / Prevod na účet
Poštovné v rámci SR je zadarmo.
Cena poštovného do zahraničia je individuálna.

 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

 

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte ma emailom na v.cernakovaart@gmail.com a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky poškodenia a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudem bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou.
V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
Objednaním umeleckých diel kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a záväzne platia medzi predajcom a kupujúcim.

 

Zrušenie objednávky.

 

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu v.cernakovaart@gmail.com
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak nebolo možné ju záväzne potvrdiť (nevykonanie platby objednávateľa, nesprávne uvedené údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefonický hovor, kontaktné údaje zákazníka nie sú správne uvedené alebo chybné, požadované dielo nie je k dispozícii ). Kupujúci je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne nesprávnym používaním internetového obchodu.

 

Ochrana osobných údajov

 

Pri objednávaní poskytujete vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Prehlasujem, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane, ani nebudú inak komerčne využívané.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zákazník svojím nákupom súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, predovšetkým prostredníctvom siete internet. Zákazník svojím nákupom súhlasí so znením týchto obchodných podmienok
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

K väčším textilným dielam je priložený certifikát o pravosti a originalite.

 

Veľmi rada odpoviem na Vaše otázky a vyhoviem Vašim požiadavkám, v prípade záujmu ma kontaktujte mailom : v.cernakovaart@gmail.com